LIFE SySTEMiC je začel z intenzivnimi pripravljalnimi dejavnostmi za vzpostavitev in izboljšanje tehnične organizacije projekta. Pripravljalne dejavnosti vključujejo tudi pregled konceptov za ohranjanje in trajnostno rabo gozdnih genskih virov (GGV) in za podporo trajnosti ekosistema, pregled njihovih meril in kazalcev. Ta akcija je pomembna za pravilno izvajanje dejavnosti B, C, D in E. Dejavnost A1 je razdeljena na 3 sklope, ki so opisani v nadaljevanju.

A1.1 Tehnična opravila. Za vzpostavitev vseh potrebnih dokumentov / številk za pravilen začetek projekta: podpis sporazuma o partnerstvu in pravic intelektualne lastnine, poslovodstvo / finančni odbori, začetna podatkovna baza strokovnjakov, svetovalni odbor deležnikov, načrt zelenih javnih naročil, revizija programov spremljanja projektov in načrta ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih in organizacija začetnega srečanja.

A1.2 Pripravljalni pregled in prilagoditve izvajanja. Ta naloga ima ključno vlogo pri določanju temeljev za izvajanje dejavnosti B: pregled obstoječih dinamičnih enot za gensko ohranjanje (Dynamic Genetic Conservation Units – DCU), gozdnih rezervatov in različnih kategorij gospodarskih gozdov za izbiro demonstracijskih ploskev glede na izbrane gozdne drevesne vrste v treh državah, pregled in izboljšave izbora vrst in območij.
Poenotenje protokolov za oceno strukture gozdov, opisa ploskev, odvzem vzorcev in njihova dostava odgovornemu partnerju.
Določitev demonstracijskih ploskev – te bodo določene ob skupnem obisku vseh partnerjev.

A1.3 Vzpostavitev komunikacijskih dejavnosti. Ta naloga je ključnega pomena za zagotavljanje ustrezne diseminacije rezultatov projekta, obveščanje državljanov EU in spodbujanje ponovitve s strani akterjev EU. Potrebna je za nemoten začetek diseminacije in komuniciranja s prilagodljivim in usmerjenim akcijskim načrtom za komunikacijo, z vzpostavitvijo spletnega mesta projekta in notranje komunikacijske sheme.