Vpliv podnebnih sprememb na gozdne ekosisteme je znanstveno potrjen, njegovi učinki so vidni tudi v evropskih gozdovih. V sredozemskem območju naraščajoče temperature in vse pogostejše ujme (nevihte, vročinski udari, daljša sušna obdobja) ogrožajo gozdne ekosisteme in postavljajo nove izzive trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi.

Genetska raznolikost pomaga gozdovom pri njihovem prilagajanju na podnebne spremembe. Prav genetski viri so osnova dolgoročnih evolucijskih procesov, ki ohranjajo prilagoditveni potencial gozdov na spremembe v okolju.

Cilj projekta LIFE SySTEMiC (sonaravno gospodarjenje z gozdovi v času podnebnih sprememb) je uporaba „orodja“ genetske pestrosti za zaščito gozdov pred podnebnimi spremembami. Osnovna ideja je sorazmerno preprosta: večja kot je genetska raznolikost dreves v gozdu, večja je verjetnost, da bodo nekatera drevesa imela genetske značilnosti, zaradi katerih bodo bolj prilagodljiva na podnebne spremembe, s tem pa se bo povečala odpornost in prilagodljivost gozdnega sistema.

Glavni cilji projekta
Glavni cilji projekta so:

01. Raziskati povezavo med gospodarjenjem z gozdom in genetsko raznolikostjo za osem vrst gozdnih dreves v treh evropskih državah (Hrvaška, Italija, Slovenija), da bi prepoznali gozdnogojitvene sisteme, ki ohranjajo visoko stopnjo genetske raznolikosti.
02. Razviti inovativni genetski biodiverzitetni gojitveni model (Genetic Biodiversity and Silvicultural model (GenBioSilvi), ki temelji na kombinaciji napredne krajinske genomike, uporabne genetike in gozdnogojitvenih modelov za podporo trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.
03. Širjenje znanja o tej metodi po Evropi in prenos njene uporabe v gozdarski praksi z vključevanjem različnih vrst deležnikov.

Lastniki gozdov, upravljalci gozdov, državni, regionalni in lokalni gozdarski uradi, akademske in raziskovalne ustanove, institucije za certificiranje gozdov ter vse institucije in organizacije, ki sodelujejo pri varstvu gozdov in ohranjanju biotske pestrosti, bodo glavni uporabniki orodja GenBioSilvi.
Projekt LIFE SySTEMiC traja pet let. Projekt se je začel 1. septembra 2019 in se bo končal 31. avgusta 2024.

Pričakovani učinki projekta
Ocena vpliva trajnostnega razvoja v treh državah (Hrvaška, Italija, Slovenija) na skupno približno 225 ha, vključno s 4 vrstami / kompleksi: Abies alba, Pinus spp., Fagus sylvatica, Quercus spp.