Vodenje projekta zagotavlja organizacijska sestava: koordinator projekta (PC), skupina za pomoč koordinatorju (CAT), upravna skupščina (GA), izvršni odbor (ExCo), odbor za uporabo in razširjanje intelektualne lastnine (IPUDC) ter svetovalni odbor zainteresiranih strani (SAB).

PC je UNIFI-DAGRI, ki ga zastopa prof. D. Paffetti. Glavna naloga PC je zastopanje konzorcija LIFE ter spodbujanje in nadzor celotnih tehničnih in znanstvenih dejavnosti projekta.

CAT je podpora pri projektni administraciji, upravljanju finančnih zadev in pomoč posameznim projektnim partnerjem pri posebnih administrativnih vprašanjih.

GA, upravna skupščina, je sestavljena iz predstavnikov partnerjev, in je odgovorna za strateško usmeritev projekta.

ExCo je organ, ki odločitve implementira. Potrdi rezultate, poročila in finančno upravljanje, opredeli  tveganja, pripravi načrte ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih in pregleda eventuelna etična vprašanja in vprašanja obravnave spolov.

IPUDC bo spremljal izvajanje načel intelektualne lastnine

SAB sestavljajo znanstveniki, povezani s ključnimi raziskovalnimi področji projekta, predstavniki interesnih skupin EU / regionalnih / nacionalnih / zasebnih / nevladnih organizacij s področja gospodarjenja z gozdovi in politike. Platforma interesnih strani je kanal za diseminacijo projekta.