Program LIFE je finančni instrument EU za ukrepe na področju okolja in podnebja, ustvarjen leta 1992. S tem instrumentom se sofinancirajo projekti, predlagani s strani držav članic, ki naslavljajo okoljska vprašanja. Financirane projekte lahko predlagajo javni ali zasebni izvajalci, organi ali institucije.

Do leta 2013 je LIFE prispeval približno 3,1 milijarde EUR za varstvo okolja. V trenutnem obdobju financiranja (od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020) je proračun znašal 3,4 milijarde EUR.

V skladu s Členom 3 Uredbe (EU) št. 1293/2013 si program LIFE prizadeva doseči naslednje splošne cilje:

 • prispevati k prehodu na trajnejše nizkoogljično gospodarstvo, ki bo učinkovito uporabljalo vire, k varovanju in izboljševanju kakovosti okolja in k ustavitvi ali zmanjševanju izgube biotske raznovrstnosti, vključno s podporo za mrežo Natura 2000 in za boj proti propadanju ekosistemov.
 • izboljšati razvoj, izvajanje in uveljavljanje okoljske in podnebne politike ter zakonodaje Unije, spodbuditi in zagovarjati vključevanje in postavljanje v ospredje okoljskih in podnebnih ciljev v drugih politikah Unije ter v javni in zasebni praksi, tudi s povečevanjem zmogljivosti javnega in zasebnega sektorja.
 • podpreti boljše okoljsko in podnebno upravljanje na vseh ravneh, vključno s tesnejšo udeležbo civilne družbe, nevladnih organizacij in lokalnih akterjev, ter
 • podpreti izvajanje sedmega okoljskega akcijskega programa.

Program LIFE vključuje podprogram za okolje in podprogram za podnebne ukrepe.
Podprogram za okolje:

 • Okolje in uporaba virov.
 • Narava in biotska raznovrstnost.
 • Upravljanje in informiranje o okolju.
 • Podprogram za podnebne ukrepe:
 • Preprečevanje podnebnih sprememb.
 • Prilagoditev podnebnim spremembam.
 • Upravljanje in informacije o podnebju.

Več o programu LIFE je na spletni strani Evropske Komisije: https://ec.europa.eu/easme/en/life.